رفتن به محتوای اصلی
x

آماده سازي فني شامل:

تهيه برچست هاي باركد و عطف و الصاق ليبل و باركد و آماده سازي نهايي جهت ارسال كتاب ها به بخش هاي امانت و مرجع

تهیه برچسب های کتب از صحافی برگشته و انجام مراحل آماده سازی آن


آماده سازی

تحت نظارت وف ایرانی