رفتن به محتوای اصلی
x

شرح وظایف معاون کتابخانه

کنترل و نظارت برکم و کیف امور جاری کتابخانه
ایجاد هماهنگی های لازم بین بخش های مختلف کتابخانه و کارکنان
ارائه راهنمایی های اداری و تخصصی لازم به کارکنان کتابخانه در مواقع ضروری
کنترل حضور و غیاب و امور مرخصی پرسنل
نظارت و کنترل بر انجام قراردادهای کتابخانه با خارج از دانشگاه
نظارت و کنترل بر اقلام ورودی و خروجی کتابخانه
ارائه مشورت به ریاست کتابخانه جهت اداره کتابخانه و سیاست های کلی کتابخانه
رفع مسائل و مشکلات احتمالی کتابخانه و انعکاس آن به مسئولین
نظارت بر حسن انجام کار کلیه خدمات کتابخانه و ارائه راهنمائی در مواقع لازم و ضروری
انجام مکاتبات داخلی و  پیگیری امور روزانه کتابخانه
جوابگویی به مراجعین خارج از دانشگاه جهت استفاده از منابع کتابخانه
برنامه ریزی و نظارت بر اجرای تورهای دانشجویی و غیره از کتابخانه
برنامه ریزی جلسات مجمع عمومی و شورای سیاستگذاری و شرکت در آن
تهیه سند هزینه های جاری و ارسال به امور مالی
پرداخت هزینه های جاری از تنخواه و تسویه حساب تنخواه در انتهای سال مالی 


معاونت
معاونت

تحت نظارت وف ایرانی