رفتن به محتوای اصلی
x

در فروردین 1397 خورشیدی در راستای اجرای طرح تحول راهبردی در دانشگاه صنعتی اصفهان و بر اساس دورنما و برداشت کلی از آموزش عالی در مقیاس بین المللی و ملی، سه بخش کتابخانه مرکزی، نشریات علمی و مرکز نشر دانشگاه به منظور ارتقاء کیفیت و توسعه هدف مند آموزشی و در جهت توانمند سازی نیروی انسانی و استفاده حداکثری از امکانات موجود در یکدیگر ادغام شدند. موزه دانشگاه نیز در تیرماه 1402 به ساختمان کتابخانه و انتشارات انتقال یافت. همگی این بخش ها هم اکنون تحت نظر یک مدیریت و با عنوان کتابخانه و انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان ارتقاء یافتند و امید است این ادغام کمک موثری در ارتقاء کیفی آموزشی بردارد.

تحت نظارت وف ایرانی