رفتن به محتوای اصلی
x

شرح وظايف بخش نشریات:

- تشخیص، سفارش و پیگیری تهیه نشریات فارسی (مطابق با سیاستهای کتابخانه مرکزی)

- فهرستنویسی و ورود اطلاعات نشریات فارسی

- سرویس دهی از سالن و آرشیو بخش نشریات

- راهنما یی در باز یابی مقالات مورد نظر مراجعین از نشریات چاپی

- بازیابی مقالات از پایگاههای الکترونیکی نشریات فارسی


مطبوعات جاری و نشریات

تحت نظارت وف ایرانی