در فروردین 1397 خورشیدی در راستای اجرای طرح تحول راهبردی در دانشگاه صنعتی اصفهان و بر اساس دورنما و برداشت کلی از آموزش عالی در مقیاس بین المللی و ملی، سه بخش کتابخانه مرکزی، نشریات علمی و مرکز نشر دانشگاه به منظور ارتقاء کیفیت و توسعه هدف مند آموزشی و در جهت توانمند سازی نیروی انسانی و استفاده حداکثری از امکانات موجود در یکدیگر ادغام شدند. هر سه بخش هم اکنون تحت نظر یک مدیریت و با عنوان کتابخانه مرکزی و انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان ارتقاء یافتند و امید است این ادغام کمک موثری در ارتقاء کیفی آموزشی بردارد.